URGENT NOTICE re: DES Circular 0078/2020 Panel Access

by Jan 14, 2021Scrúdú, Uncategorized

DES Circular 0078/2020

Panel Access for fixed-term/temporary (this includes substitute) and part-time teachers to the Supplementary Redeployment Panel for the 2021/22 school year

Per DES Circular 0078/2020 Eligible fixed-term/temporary teachers (this includes substitute teachers) and part-time teachers who wish to apply for access to the Supplementary Panel must have completed the “Application Form for access to the Supplementary Panel for the 2021/22 school year”

Candidates who have submitted the above  mentioned application form to the  Primary Teacher Allocations Section, Department of Education, Cornamaddy, Athlone, Co Westmeath N37 X659. by closing date 5pm on Friday 18 December 2020, and who have completed the required 4 modules of the SCG or OCG, and who have more than 1 week of their Gaeltacht requirement outstanding should complete and submit form below.

It should be noted that a teacher applying for Panel rights under DES Circular 0078/2020 is required to have met in full all outstanding conditions/satisfied all shortfalls in respect of registration with the Teaching Council at 26th February 2021 (including any outstanding Gaeltacht requirement)

If applicable, please complete form and forward to scgocg@protonmail.com

Form to complete re: DES Circular 0078/2020    DES Circular 0078/2020

 

Ciorclán DES 0078/2020

Rochtain do mhúinteoirí téarma shocraithe/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2021/22

De réir Chiorclán de chuid an ROINN OIDEACHAS, 0078/2020 Múinteoirí téarma seasta/sealadacha incháilithe (lena n-áirítear múinteoirí ionadacha) agus múinteoirí páirtaimseartha ar mian leo iarratas a dhéanamh ar rochtain ar an bPainéal Forlíontach, ní mór an “Foirm Iarratais ar rochtain ar an bPainéal Forlíontach don scoilbhliain 2021/22 a bheith críochnaithe acu.

Iarrthóirí a chuir an fhoirm iarratais thuasluaite faoi bhráid Rannóg na Leithdháiltí Bunmhúinteoirí, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659, roimh 5pm Dé hAoine  an 18 Nollaig 2020, agus a bhfuil na 4 mhodúl riachtanacha den SCG nó OCG críochnaithe acu, agus a bhfuil níos mó ná 1 sheachtain dá riachtanas Gaeltachta le comhlíonadh acu, ba chóir dóibh foirm thíos a chomhlánú agus a chur isteach thíos.

‘Ba chóir a thabhairt faoi deara go mbeidh ar mhúinteoir a dhéanann iarratas ar chearta painéil faoi Chiorclán DES 0078/2020 gach easnamh i leith clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta a chomhlíonadh go hiomlán faoi 26 Feabhra 2021 (lena n-áirítear aon cheanglas Gaeltachta gan íoc)

Má bhaineann seo leat, comhlíon an fhoirm agus seol chuig scgocg@protonmail.com

Foirm le comhlíonadh faoi Ciorcalán 0078/2020    An Roinn Oideachais – Ciorcalán 0078/2020